7 ஜூலை, 2012

இருந்தோம்...


மனதை மட்டும் 
நேசித்த போது 
நானும் நீயும் 
நண்பர்களாய் 
இருந்தோம்...


மதத்தை 
ஜாதியை 
பார்த்தபோது 
பாதை மாறி
போனோம் 

மனிதத்தை 
கொன்ற மிருகங்களாய்

1 கருத்து: