9 நவ., 2015

சாகும்..
வாழ்ந்த இடம்


சிறப்பு


காயம்...


நேசம்..


மறைந்து போன...


நன்று


சொல்..


இதயக்காற்று


உன் உருவம்


எண்ணங்கள்