8 ஜன., 2016

கடமை...

கலவரம்...

மாற்றம்

மழை கவிதை

நேசம்

2 ஜன., 2016

வாழ

ஏழையின் நிலை

கனவு

ஒரே முத்தத்தில்

சுவாசம்

வார்த்தைகள்

மறந்த..

நன்று

சிலை

நேசம்

முடியும்

முயற்சி

1 ஜன., 2016

மறக்க முடியாத இடம்

சாய்ச்சு புட்டா

ரசனை

காயங்கள்

குடை தரும் கொடை

மதிப்பீடு..

நட்பு வரம்

சிறப்பு

உருவம் உருமாற்றம்

முதுமை

மரமண்டை

அழகு

காதல்..

கொல் ..கொள்

ஏமாற்றம்

வெற்றிக்கு...

பொம்மையாக...

முதல் அடி..

மனிதம்...

குடிமகள்

ஊனமில்லை

பங்காளி

நவீன தூளி