24 செப்., 2014

மனிதாபிமானம்...


நிஜம்..


ஆயுதம..


ருசிக்கும் 

வசைக்கும் பயன்படும் 
மனிதனின் முதல்
ஆயுதம..

முடியாது...