11 ஜூலை, 2015

உன் எண்ணம்...!அன்பின் வடிவம் கேட்டனர் சிலர்உடனே எனக்கு தோன்றியதுதோழன்மையேஉன் எண்ணம்...!

உழைக்கும்

மனிதனின் நாக்கு!

பலரின் உள்ளம்
உருகுலைந்து
போக
அமிலத்தின் 
அவதாரமாய்
மனிதனின் நாக்கு!

குடைக்குள்

கடலும் கையளவு தான்...!

கற்றுக்கொள்ளும்
முதல் அனுபவத்தில்
பயம்...!
கற்று
கடந்தால்
கடலும் கையளவு தான்...!