11 ஜூலை, 2015

உன் எண்ணம்...!அன்பின் வடிவம் கேட்டனர் சிலர்உடனே எனக்கு தோன்றியதுதோழன்மையேஉன் எண்ணம்...!

உழைக்கும்

மனிதனின் நாக்கு!

பலரின் உள்ளம்
உருகுலைந்து
போக
அமிலத்தின் 
அவதாரமாய்
மனிதனின் நாக்கு!

குடைக்குள்