26 ஜூலை, 2013

மனம் மாற்றம்...
நல்வரவு 
நாய்கள் ஜாக்கிரதை 
மனிதர்கள்...!
===================
ஆளும் கட்சி எதிர் கட்சியாய்
எதிர் கட்சி ஆழும் ஆளும் கட்சியாய்
காட்சிகள்...
===================================
கட்சி மாற்றம் 
வரவு சிலவு கணக்கு 
அரசியவாதிகள்...!
===================================


2 கருத்துகள்: