24 ஜூலை, 2013

எதுகை மோனை...
அச்சதோடு பயணம் 

மழை வருமோ என்று
பயத்தில் ஒரு பக்கம்...

வெப்பத்தின் நெருக்கடியில் 
தப்பிக்க 
மழை வராத என்ற
ஏக்கத்தில்...

2 கருத்துகள்: