4 மார்., 2013

நிலவு சுடுகிறது...
நிலவு சுடுகிறது
காமத்திலும்
நடு ஜாமத்திலும்...

நெருக்கத்திலும் 
இணக்கத்திலும் 
இரவாய் பகல் 
மாறினாலும் 

நிலவு சுடுகிறது 

2 கருத்துகள்: