18 மார்., 2013

பெண்ணின் நளினம்...மகளியாரை கண்டதால்
காற்றும் 
உருவம் பெற்றதோ?
====================
குளிக்கவே பயம் 
தடுமாறும் மனம் 
தண்ணீரில் கண்டம்...
===================================

பெண்ணின் நளினம் 
நகத்தோடு 
நடனம்...

அசைந்து இசைத்து 
வளையல்களோடு 
ஆடும் ...

1 கருத்து: