19 மார்., 2013

சவப்பெட்டி...


அசையாத 
உடம்பு சொன்னது 
மரணத்தை...

மரணத்தை 
வீட்டுக்கு வெளியே 
சவப்பெட்டி உறுதி செய்தது...

எனது கடைசி 
உறவாய் 
என்னை சுமந்து செல்ல...

எனது 
கடைசி பயணத்தின் 
துணையாய்...

1 கருத்து: