9 மார்., 2013

எல்லாம் உன்னால்...

நீ வீசிய காதல் வலையில் 
மாட்டிய காதலனாய் 
நான்...

நீ பார்க்கும் பார்வையில் 
பூக்கும் மலராய் 
மாறினேன்...

நீ சிரிக்கும் அழகில் 
சிலிர்த்தே போகிறேன் 
நான்....

எல்லாம் உன்னால் யென்றால் 
மௌனத்தால் 
மறைக்கிறாய்...

_________________

1 கருத்து: