3 நவ., 2012

தீபாவளிவறுமைக்கு ஒரு நாள் 
விடுமுறை 
தீபாவளி...
---------------------------------------
தலைமுறை கதையை 
வரைமுறையோடு சொன்னது 
தீபாவளி...
---------------------------------------------
தலைமுறையாய் 
செய்முறை சொல்லும் 
தீபாவளி...
============================

1 கருத்து: