1 நவ., 2012

மரமாய்....
நன்றி மறந்த 
மனிதர்களை 
பார்த்தாலும்...

இன்னும் நிழலை 
தந்த நிலையில்
மரமாய் மனம்...

1 கருத்து: