3 நவ., 2012

மழலை வாழை...,


மழலையை 
தாலாட்டும் 
வாழை...
======================
சிரித்து 
மகிந்தன  
மழலை. வாழை...
======================
வாழையை 
வளைத்து பார்த்தான் 
வீரன்...
======================
மழலை 
வாலை சொன்னது 
வாழை...
========================

1 கருத்து: