21 நவ., 2012

நிழல்...ஒளிக்கு மட்டுமே 
உறவு 
நிழல்...
===================
தண்ணீரிலும் 
நடக்கலாம் 
நிழலாய்...
===================
என்னை கைப்பிடித்து 
அழைத்துவந்தது 
நிலா..
===================
சூரியன் சந்திரன் 
பிம்பத்தில் 
ஓவியம்...
===================

1 கருத்து: