19 நவ., 2012

ஆதிக்கம்....
கல்லுக்குள் ஈரம் 
சொல்லுக்குள் நெருப்பு 
இயற்கை...
=====================
கைக்குள் ஈரம் 
கொடுப்பதால் வாழும் 
மனித நேயம்...
===================
மேல் துண்டு 
கால் செருப்பு 
இடுப்புக்கும் கைக்கும்...
=====================
இயற்கையின் விளையாட்டு 
எனது கால்களில் 
அலைகளாய்....
=======================

1 கருத்து: