2 அக்., 2012

நாட்களுக்குள் பேதமில்லை...இறைவன் வகுத்த
நாட்களுக்குள் பேதமில்லை
மகாத்மா பிறப்பு
சகாப்தம் இறப்பு...!

1 கருத்து: