20 செப்., 2012

அமெரிக்கா தீவிரவாதம்...


கொன்று குவித்த 
பிணத்தின் மீது 
மனித நேயம் பேச்சு....

அணு உலை 
இருப்பதாய்   கூறி 
சண்டைகள்...

சமாதன புறாக்கள் 
மிஷல் உருவத்தில் 

திட்டமிட்டு நடக்கும் 
அமெரிக்கா   தீவிரவாதம்...


நாடுவிட்டு நாடு 
எரி பொருளுக்கு....


கைக்கட்டி பார்க்கும் 
உலகம்...


1 கருத்து: