11 ஜூலை, 2015

வாழ்க்கை...

காயப்பட்ட இதயம்
சொன்னது
வாலிபத்தின்
தன் காதலை...!
வாழ்க்கைப்பட்ட
வாழ்வு சொன்னது
மகிழ்ச்சியாய்
வாழ்ந்த வாழ்க்கையை...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக