27 ஜூலை, 2013

வேண்டுமா காதல் ?வாலிப தேசத்தில் 
காதலே கொள்கை...


உனக்கு இல்லை என்றாலும் 
எனக்கு காதல் என்னை காதலி 
இல்லை...கொலையாய் தற்கொலையாய் 
மாறும் அபாயம்...


தனி மனிதனின் காயங்களுக்கு 
சாதி ,மத சாயங்களை
பூசப்பட்டு ஊர்வலம்...


திட்டமிட்டும் நடக்கிறது 
சில காதல்
காய்ப்பட இல்லை அவமானப்பட 
செய்யவே...


யெல்லாம் அறிந்தும் 
தெரிந்தும் ஏனடா 
இந்த காதல் உனக்கு...


உன்னை நீயே அழித்துக்கொள்ள 

1 கருத்து: