6 ஜூன், 2013

மணல் வீடு...மணல்  வீட்டை..
அலைகள் அழித்து 
அழதது...
======================
ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் 
அழியாமல் இன்னும் 
மனதில்...
========================


2 கருத்துகள்: