9 ஏப்., 2013

மனிதநேயம்...

இரக்கம்
இறங்கி
இறப்பு...
==============

நேற்றுக்கூட 
இரக்கப்பட்டேன்
புகழ்ச்சிவுடன்...

================

நேரமில்லை 
அடிபட்ட உடலை 
பார்த்து...

================

1 கருத்து: