2 மார்., 2013

பிரபலம்

சாலை எங்கும் பலமாய் 
கூட்டம் 
பிரபலம்...
=========================
தும்மல்,இருமல் 
பேசப்பட்டன 
பிரபலம்...
==========================
மறைக்க நினைத்த காதல் 
மறைக்க முடியவில்லை 
பிரபலம்...
===========================
வரலாறு பேசும் 
தோல்விகள் 
பிரபலம்...
============================
ஆணவமும் அடி பணியும் 
சொன்னதும் இல்லை என்றே மாறும் 
பிரபலம்...
===========================
பாலமாய் 
பலம் 
பிரபலம்...
========================================

2 கருத்துகள்: