8 நவ., 2012

யாரங்கேயாரங்கே 
உலகத்தை 
மாசுபடாமல் 
சுற்ற விடுங்களே...

அதுவரை...?

1 கருத்து: