6 அக்., 2012

விலை நிலங்கள்...

நீருக்கு கையேந்தும் 
நிலை
மழைக்கும் 
வானத்தை பார்க்கும் 
வண்ணமாய்...

மனதை மாற்றி 

விலை நிலங்கள் 
வீட்டுக்காக 
விலைக்கு...

இருக்கும் வரை 
சோறு ஊட்டியது
மாறிய பின்னும் 
இருக்க இடமாய்...
----------------------------------------
விலை நிலங்கள்

விலாசமாறிய 
வண்ணத்தில்...

======================

1 கருத்து: