28 செப்., 2012

இலவசமாய் கனவு...


 

பேருந்து பயணத்தில்
சின்ன தூக்கம்
இலவசமாய் கனவு...

==================
கட்டணத்தில் காரமாய் 
எட்டாத பழமாய்
மின்சாரம்...
-------------------------------------------
காத்திருப்பு தருணங்களில்
அறிய தரும் 
வாழ்க்கை
=======================

1 கருத்து: