2 மே, 2012

புதிய தாலாட்டு
வேலைகளால் 
பெற்றோர்கள் 
தூரமாகிப் போகவே...


குழந்தைகளின் தாயாய்
கணினி ஆனது


இனி குழந்தைக்களுக்கு,
கணினி 

புதிய  நிலவாய்
உருவாகி...


இவர்களுக்கு 
கூகிள், யஹூவும்,
புதிய தாலாட்டுப்  பாடி 
உறவாகிப்போனது...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக