26 ஜன., 2012

மனசு ஒரு ஹார்டிஸ்க்!
ஆசைகளை அடிக்கி
நினைவுகளை 

சேமித்து வைத்த 
மனசு ஒரு
ஹார்டிஸ்க்!

தேவைகளையும்
தேவதைகளையும்,
தேக்கி வைத்து 
தேடும்போது...

தட்டிப் பார்த்தால்
வந்து நினைவாடும்
நிழலாடும்...

பல வைரஸ்கள் 
தாக்கிருந்தலும் 
நம்பிக்கை கொண்ட 
ஆண்டி வைரஸ்கள் 
சுழலுதுவதால் 
இன்னும்....

4 கருத்துகள்: