24 நவ., 2012

குடைகள்....அழுக்கும் 
சுத்தம் செய்கிறது 
வேலைக்காரி...
==================
எங்கோ பெய்த மழையை 
காட்டிக்கொடுத்தது 
மண்வாசனை...
====================
மழைக்காலத்தில் 
நடக்கும் காளான்கள் 
குடைகள்...
=======================
மழையில் பூத்தது 
கறுப்பு பூக்கள் 
குடைகள்...
=======================

1 கருத்து: